സാധാരണ ജീവിതം

സാധാരണ ജീവിതം

ആദം സഗയെവ്സ്കി
ആദം സഗയെവ്സ്കി

നമ്മുടെ ജീവിതം സാധാരണം,
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചുരുട്ടിയുപേക്ഷിച്ച
കടലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിച്ചു.
നമ്മുടെ ജീവിതം സാധാരണമാണ്,
തത്ത്വചിന്തകർ പറഞ്ഞു.
സാധാരണ ജീവിതം,
സാധാരണ ദിനങ്ങൾ, കരുതൽ,
സംഗീതക്കച്ചേരി, സംസാരം,
പട്ടണാതിരിലെ അലസനടത്തങ്ങൾ,
നല്ല വാർത്തകൾ, മോശവും—
പക്ഷേ, വസ്തുക്കളും ചിന്തകളും
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപൂർണ്ണമാണ്,
പോരായ്മകളുള്ള ആദ്യരൂപങ്ങൾ.
വീടുകളും മരങ്ങളും
കൂടുതലായെന്തോ മോഹിച്ചു,
വേനലിലെ പച്ച പുല്‍ത്തകിടികൾ
അഗ്നിപർവ്വതസമാനമായ ഗ്രഹത്തെ മൂടി
കടലിനുമേലെയെറിഞ്ഞ മേലങ്കിപോലെ.
കറുത്ത സിനിമകൾ വെളിച്ചപ്പെടാൻ കൊതിച്ചു.
കാടുകൾ ആവേശത്തോടെ ശ്വാസമെടുത്തു,
മേഘങ്ങൾ മന്ദഗതിയിൽ പാടി,
മഞ്ഞക്കിളി മഴയ്ക്കായി ധ്യാനിച്ചു.

സാധാരണ ജീവിത മോഹങ്ങൾ.

Ordinary Life by Adam Zagajewski

ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021): പോളിഷ് കവിയും നോവലിസ്റ്റും ഗദ്യകാരനും. 1945ൽ പോളണ്ടിലെ ലിവിവ് നഗരത്തിൽ ജനനം. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോയ്സ്റ്റാറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം, ഗ്രിഫിൻ കവിതാപുരസ്കാരം അടക്കം നിരവധി ബഹുമതികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.1970കളുടെ മധ്യത്തിൽ സഗായെവ്സ്കിയുടെ എഴുത്തുകൾക്ക് പോളണ്ടിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ക്രൊകോവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1982-ൽ നാടുവിട്ടു. പിന്നീട് ഹൂസ്റ്റൻ, ചിക്കാഗോ സർവ്വകലാശാലകളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. 2002-ൽ തിരികെ നാട്ടിലെത്തി. 2021 മാർച്ച് 21 ന് എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.
« »